Dienstverleningsdocument risico's afdekken

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt een verzekering

Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • Heeft u de verzekering nodig?

 • Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?

 • In welke situaties keert de verzekering uit?

 • In welke situaties keert de verzekering niet uit?
  In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.
  Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
  Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.
  Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
  Advies Gericht op afsluiten Combinatie € 150 € 100 € 350


Onderzoek Hoe is uw

persoonlijke situatie?

Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud U heeft het

contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.


Gemiddelde kosten

RISICO'S AFDEKKEN 1 van 4

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek Hoe is uw

persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

 • Wat wilt u en wat kunt u betalen?

 • Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies Welke financiële

oplossing past bij u en uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken Welke aanbieder

heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt deze dienstverlener

Dit biedt deze dienstverlener niet

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Geen vergelijking Vergelijking van beperkt Vergelijking van groot van producten aantal producten aantal producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

RISICO'S AFDEKKEN 2 van 4

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten.

RISICO'S AFDEKKEN 3 van 4

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Advieskosten € 150

Combinatie € 350

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.


Gemiddelde kosten


Kosten gericht op afsluiten product

€ 100

RISICO'S AFDEKKEN 4 van 4