Dienstwijzer

Dienstenwijzer

Naast algemene informatie over Regioadviescentrum vindt u in deze dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling.


Wij geven onafhankelijk advies met een persoonlijke benadering, voor zowel particulieren als wel MKB bedrijven.

Door onze jarenlange ervaring en onze onafhankelijkheid is het mogelijk de diverse verzekeringsmaatschappijen en financieringsproducten met elkaar te vergelijken. Dit met dezelfde of zelfs betere voorwaarden dan u nu heeft.

Bij ons voelt u zich niet alleen, maar bent u ook nog echt klant.

U kent ons als financieel adviseur bij u in de buurt. Maar wij zijn ook Zelfstandig Adviseur van RegioBank. Een buurtzame bank met de persoonlijke aandacht die u mag verwachten van een bank. Bij ons kunt u altijd binnen lopen voor vragen en informatie. Wij luisteren nar uw wensen en geven professioneel en persoonlijk advies. Onze bankproducten zijn eenvoudig, duidelijk en met gunstige tarieven.

Onze bereikbaarheid en openingstijden

Telefoon Internet E-mail

0541-581033 www.regioadviescentrum.nl info@regioadviescentrum.nl

Openingstijden

Ons kantoor is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur. Buiten onze openingstijden op afspraak.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Regioadviescentrum heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) voor het adviseren en bemiddelen van de volgende financiële diensten en/of producten:

 • Betaalrekeningen

 • Spaarrekeningen

 • Consumptief krediet

 • Electronisch geld

 • Hypothecair krediet

 • Levensverzekeringen

 • Schadeverzekeringen
  Deze vergunningsonderdelen worden hieronder toegelicht.
  Betaalrekeningen
  Een betaalrekening is een product waarmee u geld kunt aanhouden en girale betalingen kunt doen en ontvangen. Daarnaast kunt u gebruik maken van onze balie voor contante stortingen of opnames. Wij kunnen voor u bemiddelen in het afsluiten van betaalrekeningen.
  Spaarrekeningen
  Sparen kunt u op vele manieren doen. Wij adviseren voor u in de spaarrekeningen van RegioBank en kunnen u helder en duidelijke uitleg hierin geven.
  Consumptief krediet
  Indien u een consumptieve uitgave wilt doen of moet financieren dan kunnen wij u hierin voor u adviseren en bemiddelen. Vormen van consumptieve kredieten zijn bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet
  Electronisch geld
  Electronisch geld word tin de Wet op het financieel toezicht (WFT) omschreven als een geldwaarde die is opgeslagen opeen electronische drager of een geldswaarde die op afstand, dat wil zeggen buiten de bank, is opgeslagen in een centrale rekeningadministratie.
  Hypothecair krediet ( hypotheken )
  Bij het financieren van een huis of verbouwing, hoort een goed financieel advies. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een langere periode. Zo zijn er naast de hoogte van de rente een aantal adviesaspecten die voor u van belang zijn. Wij geven u een heldere uitleg over de diverse hypotheekvormen, rentevaste perioden, fiscaliteiten en andere voor u relevante adviesaspecten en kom daarmee tot een advies op maat voor uw persoonlijke situatie.
  Levensverzekeringen
  Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de kosten van een uitvaart te betalen, tot complexe verzekeringen om uw oudedag te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij informeren u over de mogelijkheden van de dekkingen, premies en kosten in uw situatie en staan u graag bij in uw keuze.

Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft één of meerdere schadeverzekeringen. Dat kan gaan om uw auto-, inboedel-, opstal en aansprakelijkheidsverzekering. Maar ook uw bedrijfsmatige verzekeringen voor uw panden, vrachtwagen, inventaris, voorraden of aansprakelijkheid. Verzekeringen ter dekking van het verlies van uw inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid vallen hier ook onder. Wij selecteren de juiste producten bij uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Onze dienstverlening

Wij vinden van grote waarde dat u een goed advies krijgt. Wij zien het als onze taak om u duidelijkheid te geven over alle belangrijke financiële risico’s en gebeurtenissen die bij de financiering van een woning, pensioen, inkomensverlies en verzekering van uw eigendommen en aansprakelijkheden om de hoek komen kijken. Naar ons idee gaat een goed financieel plan dus verder dan alleen een bruto-netto berekening. Een goed advies en de daaruit voortvloeiende adequate bemiddeling over verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten zijn daarom de uitgangspunten van Regioadviescentrum.

Hoe vrij zijn wij in ons advies?

Adviesvrij

Binnen het adviesgebied Betaal en spaarrekeningen bemiddelen wij als zelfstandig adviseur uitsluitend in de producten van RegioBank. Wij combineren de moderne producten met de persoonlijke dienstverlening. Deze producten kenmerken zich door gunstige tarieven en heldere voorwaarden.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Onze vrijheid als ondernemer betekent concreet voor u dat wij informeren en adviseren in uw belang.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een aantal criteria, de hoogte van de premie, de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen. Wanneer wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan maken wij samen met u de keuze voor een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders dat voldoet aan uw wensen.

Wat vragen wij van u?

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vraten wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Een goed advies staat of valt namelijk met een volledig beeld van uw gegevens. Wij vragen u daarom alle informatie die mogelijk relevant kan zijn voor de aan u te verstrekken adviezen aan ons te overleggen. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld

Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een goed totaalbeeld te hebben. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen kunt u van ons informatie ontvangen die wij u wettelijk verplicht zijn aan te bieden en/of informatie waarmee u zich nog beter kunt oriënteren op de door ons aangeboden financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons indien nodig of gewenst te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de premies rechtstreeks door de betreffende verzekeraar worden geincasseerd. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf met u een afspraak.

Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt, kan de verzekeraar in bepaalde omstandigheden bij schade of overlijden weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geincasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen. Informeert u ons dan tijden, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeraar hiervoor verzorgen.

Uw privacy

Vanwege onze dienstverlening beschikt Regioadviescentrum over gegevens van u als klant. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Alle gegevens die op uw situatie betrekken hebben archiveren wij in een persoonlijk dossier. Onze gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. De (persoons)gegevens worden gebruikt voor onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie.

Beeindiging relatie met ons kantoor

Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kan of wilt maken, dan heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de bewuste aanbieders verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken en bankzaken over te dragen naar een ander financieel advieskantoor van uw keuze. De genoemde producten blijven dan gewoon doorlopen waardoor het niet nodig is om financiële producten te moeten afkopen, premievrij maken of oversluiten. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met u te beëindigen dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden.

Als u een klacht heeft

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Eerst de klacht bij ons kenbaar maken

Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. Uw klacht wordt behandeld volgens onze klachtenregeling: een vaststaande procedure die voor u waarborgt dat de klacht correct, adequaat en vlot wordt behandeld. Binnen maximaal 48 uur zullen we schriftelijk reageren op uw klacht. Wij stellen uiteraard alles in het werk om te komen tot een oplossing waarmee u kunt instemmen.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut

Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. U kunt zich hiervoor wenden tot:

Klachteninstituur Financiele Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

telefoon 0900-3552248

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)

 • Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)

 • Kamer van Koophandel • RegioBank
  Autoriteit Financiële Markten
  De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van financiële dienstverleners. Regioadviescentrum is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12016203. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op
  www.afm.nl.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid )

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen niet uit. Dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Regioadviescentrum is bij het Kifid geregistreerd.

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de kamer van koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 08153869

RegioBank

Ons kantoor is aangesloten bij RegioBank. Een bank die zich onderscheidt van de traditionele banken door alle moderne bankproducten te combineren met de persoonlijke dienstverlening van een zelfstandig intermediair. Regioadviescentrum is een adviseur die uw regio goed kent en een sterke binding heeft met de omgeving. Kijk op www.regiobank.nl voor meer informatie.

Aansprakelijkheid

Regioadviescentrum is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van Regioadviescentrum beperkt tot het bedrag waarop de door de betrokken rechtspersoon afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Nog vragen?

Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting, aarzelt u dan niet om ons te benaderen. Wij zijn u graag van dienst. Op www.regioadviescentrum.nl vindt u steeds de meest actuele versie van onze dienstenwijzer.